obshti-uslovia-polzvane

Общи условия

 

Общи условия

Общи условия на “Шармс Турс” ЕООД за индивидуални и организирани туристически пътувания (ТП) и тяхната продажба на крайни клиенти – туристи.

 1. ЗАПИСВАНЕ
  Туристът има право да извърши временна резервация (ВР) чрез попълване на резервационна бланка за туристически пътувания (ТП), включително по телефона или и-мейл. При наличие на възможност, ВР се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена чрез сключване на договор и плащане на депозит. Информацията, предоставяна от представител на Туристическата агенция, е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.н.).
  Официална резервация за договорена туристическа услуга се прави само след заплащане на договореният по нея депозит. Договорът за организирано туристическо пътуване (ДОТП) обвързва “Шармс Турс” ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от Туроператора и/или негови контрагенти и при условие, че е извършено договореното плащане в срок.
  Междувременно подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условие, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туристическата агенция предлага други възможности, които Потребителят може да приеме или откаже, без да дължи неустойка или обезщетения. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатеният депозит без платени суми за самолетни билети и други невъзстановими разходи /хотели, услуги и др./.
  Записването за пътуване се извършва от лице над 18г., което се счита за титуляр по резервацията и всяка следваща комуникация относно промени, анулации, плащания и др. на Туристическата агенция ще бъде само с посоченото лице.
  Лицето, подписало ДОТП, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага третите лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.
  Когато договорът е сключен чрез Турагент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Туристите се обръщат първо към него и само при невъзможност за разрешаването им – към Туроператора. Цялата кореспонденция между страните се извършва в офиса на Туристическата агенция, респективно за туриста – посочените от него адрес, телефон и и-мейл.
  Когато Потребителят резервира онлайн чрез уебсайта на Туристическата агенция, следва да посочи електронна поща за комуникация, както и актуален телефон за връзка, като с това декларира съгласието си с тази форма на комуникация. Електронната поща ще бъде използвана за изпращане на електронни билети, потвърждения и евентуални промени по пътуването.
  При промяна на електронната поща, Потребителят е длъжен да уведоми Туристическата агенция своевременно, за да се избегне загуба на информация. В противен случай, Туристическата агенция не носи отговорност за всички произтичащи последствия.
 2. ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ
  Туристическата агенция е длъженa да предостави информация в писмен вид или по друг начин, когато за конкретна услуга за пътуване в друга държава е необходимо наличието на виза. В тези случаи Потребителят следва да окаже съдействие на Туристическата агенция, като му представи необходимите документи, за да може последният да подготви и внесе необходимите документи в съответното посолство /консулство. Съответните такси /визови услуги, куриер/ или други е необходимо да бъдат заплатени от Потребителя. В случай на непредставяне на документи, неплащане на такси, и/или неявяване в посолството /при необходимост от лично интервю/, следва да се приеме, че вината е на Потребителя.
  Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството и не се гарантира от Туристическата агенция. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на виза, куриерските услуги /ако има/ и таксата обработка не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите и таксата обработка се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 80 от ЗТ. Туристическата агенция поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туристическата агенция, включително като представи необходимите документи за осъществяването му.
  Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за влизане/напускане и престой на територията на Република България или страната на избраната от него дестинация.
  Турист, ненавършил пълнолетие /България -18г./, пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти нотариално пълномощно, удостоверяващо съгласието на другия родител или родителите, респективно попечителите, за пътуване зад граница.
  Туристическата агенция задължително предлага на Пътуващия сключването “Застраховка медицински разходи при болест и злополука на туриста” от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната. В случай, че туристът представи пред Туристическата агенция копие от валидна застрахователна полица за сключена застраховка за периода, обхващащ конкретното пътуване, то такава по предходното изречение не се сключва. По желание на Туриста се сключва застрахователен договор – на по-високо ниво (с/без Аssistance) или за покриване на разходите в случай на загуба на багаж, или в случай на отказ от пътуване от страна на Туриста и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.
  “Шармс Турс” ЕООД препоръчва и предлага на туристите да сключат застраховка “Отмяна на пътуване”, която покрива рискове, свързани с отмяна на пътуването от страна на туриста по медицински или немедицински причини, независещи от неговата воля и непредвидими към момента на сключване на договора. Застраховката се сключва с начало датата на направената резервация и извършване на първото плащане /депозит/.
  Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица.
  При входящ туризъм, чуждите Туристи трябва да имат съответната медицинска застраховка, важаща за територията на Република България, като при липса на полица им се предлага такава.

III. ПЛАЩАНЕ
Всички плащания се извършват в съответната валута по банковата сметка на Туристическата агенция.
Депозит: Ако не е упоменато друго в офертата за конкретния туристически продукт или пакет, размерът на депозита е 50% /петдесет процента/ от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора, ако не е упоменат друг срок. Резервации, за които не е внесен депозит, се считат за невалидни. За резервации с начална дата на пътуването по-малко от 60 /шестдесет/ дни, се внася пълната сума по резервацията.
Окончателно плащане: не по-късно от 30 календарни дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в офертата за конкретния туристически продукт или пакет.
Туристическата агенция следи цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туристическата агенция има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия /превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н./, както и при промяна на летищните такси.
Увеличението на цената на организираното пътуване е възможно, но не по-късно от 10 (десет) дни преди датата на заминаване при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването /пристанищни, летищни и др./, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора до датата на заминаване.
Ако Туристическата агенция направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя в двудневен срок от възникване на обстоятелствата по предходния абзац, но не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването. Промяна в цената с повече от 5% (пет процента) се счита за значителна промяна на договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория, без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго, от същата или по-висока категория или класа, не се счита за промяна на Договора.
Потребителят се задължава да уведоми Туристическата агенция за решението си относно направените значителни промени в срок до 3 (три) дни след получаване на уведомлението за това.
В случая на значителна промяна на договора, потребителят може да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като има право да избира една от следните възможности:
– Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
– Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туристическата агенция е длъженa да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;
– Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 14-дневен срок от датата на уведомлението за отказ, без сумата на платените самолетни билети.
– Цената, заплатена за настаняване се отнася само за лицата по резервацията. Ако друго лице е допуснато от Потребителя в помещенията, резервирани от Потребителя, то той е отговорен пряко за това към съответния хотел.
Цените, публикувани в уебсайта на Туристическата агенция  www.sharmstours.com, са валидни към датата на публикуване. Туристическата агенция си запазва правото да променя цените.
Последващо намаление на цените, в резултат на специални оферти, са валидни само за посочения период и не могат да бъдат прилагани за вече направени резервации или сключени договори.
В случай на несвоевременно заплащане, Туристическата агенция има право по свой избор да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация, включително като прекрати договора, със съответните последици.
Туристът има право, в месечен срок преди началото на ТП, да прехвърли своите права и задължения по договора на трето лице, като уведоми писмено в тридневен срок Туристическата агенция  и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с други възможни разходи/ самолетни билети, резервации за услуги и др./, се дължи на Туристическата агенция административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 90 лв. на лице.
Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на ТП, отделно.
Договорът важи единствено по отношение на изрично описаните в него услуги. Предостяването на допълнителни услуги извън описаните в договора се извършва по отделно споразумение на страните и за тях потребителят дължи допълнително заплащане. В случай, че допълнително заявената туристическа услуга, извън този договор, не може да бъде предоставена поради обективни причини, Туристическата агенция възстановява на туриста пълния размер на платената цена за нея. Неосъществяването на допълнителната туристическа услуга не може да доведе до отказ от страна на потребителя от настоящия договор за организирано пътуване.
При необходимост Туристическата агенция осигурява предприемането на необходимите мерки в съответствие с европейското и национално законодателство в това число и с:
Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък “Регламент (ЕО) № 1107/2006,
Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) № 181/2011”, по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус;
Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) № 1177/2010”, по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
  Туристическата агенция се задължава да предостави в съответствие с общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
  В случай, че не е налична, да осигури сключването на задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по условията на съответното застрахователно дружество.
  По искане на Потребителя и срещу доплащане да го застрахова за други рискове по време на пътуването или застрахователна полица Отмяна на пътуване.
  Туристическата агенция има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. За извършено плащане ще се считат: плащанията по банков път, с които е заверена сметката на Туристическата агенция. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и туроператорът има право да откаже изпълнението на договора.
  Туристическата агенция си запазва правото да промени превозвача при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това Потребителя.
  Туристическата агенция има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, в същия курорт, без промяна на общата цена, заплатена от Потребителя, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
  Туристическата агенция си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.
  Точният час и място на отпътуване от България, рег. номер на превозното средство и телефона на съпровождащия представител се съобщават два дни преди отпътуването.
  Туристическата агенция си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителя превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
  Туристическата агенция си запазва правото да отмени пътуването, ако условията в дестинацията са се променили и Туристическата агенция не би могъл да осъществи пътуването без да изложи на риск сигурността на Потребителя. За такива условия се считат форсмажорни обстоятелства, в това число упоменателно, но неизчерпателно: военни действия, природни бедствия, вулкани, стачки, епидемии, и други събития, представляващи заплаха за сигурността на Потребителя.
  Туристическата агенция се задължава да уведоми Потребителя относно отмяната на пътуването и условията за възстановяване на платената сума в най-кратък срок.
  В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства, възникнали по време на престоя на Потребителя в дестинацията, Туристическата агенция си запазва правото да анулира пътуването и да предприеме всички необходими мерки за промяна на маршрута на пътуването.
  Потребителят се задължава:
  – При пътуванe извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, както и с изискванията за валидност.
  – Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, лична карта (за лица над 14 г.), то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
  – Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
  – Да спазва законите на страната, за която пътува; правилата, установени от представителите на Туристическата агенция и в съответните средства за настаняване. Неспазването на законите и правилата, както и непристойното поведение на Потребителя или поведение, нарушаващо нормалното протичане на пътуването, дава правото на Туристическата агенция да откаже изпълнението на договора, без да дължи неустойки за това на Потребителя. В такъв случай Потребителят е отговорен относно по-нататъшното си настаняване, и обратно пътуване, като всички разходи са за негова сметка.
  – Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика / ваксинация/, съгласно международните медицински изисквания, за което е длъжен да се информира сам.
  Ако Потребителят, или друго лице по резервацията, е лице с намалена подвижност или здравословно състояние, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Туристическата агенция в момента на записване за пътуване. Туристическата агенция ще се опита да удовлетвори тези изисквания, но не може да гарантира за тях.
  – Ако Потребителят се нуждае от помощ от Туристическата агенция по време на пътуването във връзка с възникнало заболяване или е станал жертва на престъпление, както и ако по молба на Потребителя Туристическата агенция е организирал по-рано отпътуване на Потребителя от дестинацията, или други специални приготовления, които пораждат допълнителни разходи, то тези разходи са за сметка на Потребителя и се заплащат от него в срок до 7 /седем/ дни след края на пътуването.
  – Туристът е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на Туроператора и неговите съконтрагенти. Туристическата агенция не носи отговорност за пропуснати трансфери поради закъснение на туриста или за непредоставени услуги поради неадекватното състояние или външен вид на туриста. В случай, че поради изложените причини за туриста или за Туристическата агенция възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло и са за сметка на туриста.
  Потребителят има право:
  – В срок не по-късно от 30 /двадесет/ дни преди датата на пътуването да уведоми Туристическата агенция, че желае да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай е необходимо да бъде сключено допълнително споразумение, което да урежда отговорността пред Туристическата агенция, за плащането на общата цена на пътуването и разходите свързани с прехвърлянето.
  Ако туристическият пакет включва полет с редовни авиолинии, билетът не може да бъде прехвърлен на друго лице и сумата по него не се възстановява. Застрахователна полица също не може да бъде прехвърлена на друго лице и сумата по него не се възстановява.
 2. ОТГОВОРНОСТ
  Когато отговорността на контрагентите на Туристическата агенция за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в “Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Туристическата агенция е в рамките на тези ограничения.
  Туристическата агенция може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туристическата агенция не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
  Туристическата агенция си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това Потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване. Туристическата агенция си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.
  Туристическата агенция не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
  1. Потребителя
  2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
  3. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туристическата агенция и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие ще се считат: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, вулкани, забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване на помощ на турист, национални или религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, технически аварии, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, административни актове, издадени след подписване на договора, дефект на превозно средство.
  В тези случаи, Туристическата агенция си запазва правото да размести отделни елементи от туристическата програма или да промени същата, без да дължи неустойки или обезщетения.
  При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава / по някакви причини/, Туристическата агенция не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
  Ако Туристическата агенция направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от Договора за организирано пътуване, той е длъжен пряко или чрез туристическия агент да уведоми Потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.
  Потребителят може да:
  1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или:
  2. Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от туроператора, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителя декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, и-мейл са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория, без промяна на цената, или замяна на транспортно средство с друго от същата, или по-висока категория или класа, не се счита за промяна на Договора за организирано пътуване.
  Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване.
  В случаи на значителна промяна в някои от съществените клаузи от договора за организираното пътуване, Потребителят може да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като има право да избира една от следните възможности:
  1. Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество /категория/;
  2. Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туристическата агенция е длъженa да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
  Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкция 3 дни след записване и внасяне на депозит. При отказ от пътуване, платените от Потребителя суми за самолетни билети и медицински застраховки не се възстановяват, независимо от сроковете на анулацията по-горе.
  При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туристическата агенция на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат / могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от стойността на ТП: повече от 3 месеца преди датата на пътуване – 20%; от 3 мес. до 30 дни – 50%; от 29 до началото на пътуването –100%, от пълната стойност на ТП / или други срокове посочени в договора на съответното пътуване/.
  Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.
  При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с Потребителя, той губи платените на Туристическата агенция суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по предходния абзац, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
  В случай, че Потребителят прекрати своята почивка /екскурзия/ по време на провеждането й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги, доколкото същите подлежат на връщане.
  При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туристическата агенция има право да анулира пътуването, удържайки горепосочените неустойки.
  При липса на минимален брой туристи /само ако е указан в съответната оферта/ на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в разумен срок, преди началото, Туристическата агенция, след като уведоми Туриста, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.
  Туристическата агенция не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от програмата, поръчани от туриста на място на трети лица и доставчици.
  Туристическата агенция не носи отговорност за наложени на туриста глоби и/или други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и други нарушения на местното законодателство и обществени правила, морални и религиозни ценности.
  Туристическата агенция има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги или прекрати едностранно и с незабавно действие настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на туроператора, или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай Туристическата агенция не дължи връщане на платени от потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди, в случай, че те надхвърлят по стойност цената на туристическия пакет.
 3. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
  Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават чрез преговори по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. Искът на потребител може да бъде предявен и неговия настоящ или постоянен адрес.
  В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение, или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена или устна форма да уведоми доставчика на услугите и Туристическата агенция, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място на съответния доставчик на услугата, които за първи път са повдигнати след края на престоя на пътуващото лице, Туристическата агенция има право да не разглежда.
  В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга към Туристическата агенция в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Всяка друга уговорка в тази връзка, с която предварително се изключват или ограничават правата на потребителя, е недействителна и незаконосъобразна.
  Туристическата агенция се задължава в срок от 30 (тридесет) дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
  Всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туристическата агенция и платени в Република България, които са закупени и платени на място от пътуващите лица, следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата организатор, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туристическата агенция не носи отговорност.

VII. РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага Законът за туризма и приложимото българско законодателство.
Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора ще се извършва в писмена форма.
При изменение на Договора, задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора, задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
Потребителят декларира, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор, и че приема тези условия, включително че дава съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с настоящия договор, за целите на изпълнението му.
Туристическата агенция гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
 

За всички пътници са в сила клаузите на Монреалската конвенция, както и предшестващата я Варшавска конвенция. Тези клаузи са валидни за цялото пътуване, включително за всяка отсечка изцяло във вътрешността на страната на отпътуване или пристигане. Приложимата конвенция, както и допълнителните споразумения за превоз, включени в условията на тарифата, предвиждат ограничения в отговорността на авиокомпанията.
Условията за превоз, включително но не само като глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др., както и условията за ползване на съответната туристическа услуга се урежда съответно от специфичните условия на тарифата на съответната авиокомпания поради, което приемането й от потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет.
Претенции по превоза на багаж: Писмено уведомление до авиокомпанията трябва да бъде внесено до 7 дни от получаването на повредения багаж, а в случай на закъснение – до 21 дни от датата, на която багажът е получен от пътника.
НЕ МОЖЕТЕ ДА ПЪТУВАТЕ АКО НЕ ПРИТЕЖАВАТЕ ВСИЧКИ  НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ (ПАСПОРТ ИЛИ ЛИЧНА КАРТА, ВИЗА).
ВЛАСТИТЕ В НЯКОИ ДЪРЖАВИ МОГАТ ДА ПОИСКАТ ОТ ВАШАТА АВИОКОМПАНИЯ ДА ПРЕДСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ  ИЛИ ДА ПОИСКАТ ДОСТЪП ДО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ.
БАГАЖ:  Авиокомпаниите прилагат различни правила за превоз на чупливи, ценни или нетрайни стоки.
Регистриран Багаж: Авиокомпаниите разрешават превоз на регистриран багаж като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута). Авиокомпаниите прилагат допълнителни такси в случай на превишение на разрешените килограми.
Ръчен багаж:  Авиокомпаниите разрешават превоз на ръчен багаж, като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута).
Препоръчително е да носите минимално количество ръчен багаж.
ВРЕМЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. Часът показан в разпечатката на Вашата резервация е часът на излитане на самолета. Часът на излитане се различава от часа за регистрация за съответния полет или часа, в който трябва да се явите за отвеждане към самолета.
Авиокомпанията Ви може да откаже превоза, ако се явите със закъснение.
Часът за регистрация, посочен от авиокомпанията е най-късния час, в който можете да се регистрирате, за да Ви допуснат на борда на самолета; часът за отвеждане към самолета,  посочен от авиокомпанията е най-късния час, в който трябва  да се явите на изхода за отвеждане към самолета.
ОПАСНИ ПРЕДМЕТИ. С цел безопасност, опасни предмети не трябва да се поставят в регистрирания или ръчния багаж, с изключение на случаите, когато тези предмети са придружени със специално разрешително. Опасните предмети включват: сгъстени газове, разяждащи субстанции, експлозиви, запалителни течности и твърди субстанции, радиоактивни материали, оксидиращи материали, отрови, заразни субстанции и куфари с инсталирана аларма. С цел по-висока сигурност, могат да се прилагат и други ограничения .
Пътникът носи пълна отговорност за посочените от него данни в интернет резервационната система, включително, но не само избор на начална и крайна дата на пътуването, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата.
Пътникът  следва да въведе на латиница имената, както са изписани на документа за самоличност, с който ще пътува. При въвеждане на двойна фамилия и лични сложни имена, имената се въвеждат слято без тире.

 

Translate »