policy

Политика за поверителност

Информация за нас

Фирма „Шармс Турс“ ЕООД винаги е държала на сигурността и
правомерното използване на лични данни, публикува настоящата политика с
цел да информира потребителите си за това как и защо обработва личната
им информация.
Какво е лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или

непряко. Така например, непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Сигурността на

личните данни е от изключителна важност за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които

разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

„Шармс Турс” ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и какви са Вашите права.

Каква лична информация събираме

Ние събираме Ваши лични данни, когато осъществите контакт с нас. Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате сайта ни или изберете нашите продукти или услуги. В

повечето случаи изискваме личните Ви данни с цел сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. В определени случаи обработваме данни въз основа на Ваше съгласие.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

*Трите имена, единен граждански номер (за целите на издаване на фактура, при поискване), дата на раждане и пол.

*Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл).

*Данни на деца (име и дата на раждане), с цел предоставяне на специални промоции и предложения;

*Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

*Записи от видео камери с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност

За какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за

„Шармс Турс” ЕООД  са:

*При сключването и изпълнението на договор – изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки; осигуряване на комплексно обслужване, вкл. по електронен път; за целта на уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

*При изпълнение на законово задължение – за целта на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и

други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; при задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд; при изпълнение на

задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите.

*При съгласие от Ваша страна – за директен маркетинг за наши продукти и услуги.

*Въз основа на наш законен интерес – извършване на видео наблюдение в нашите офиси и автобуси.

*Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

*Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „Шармс Турс” ЕООД.

*Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

С кого споделяме личните Ви данни

*В дадени случаи „Шармс Турс” ЕООД може да разкрива определена лична информация пред

стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността ни или помагат на „Шармс Турс” ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване на продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

*За случаите, в които „Шармс Турс” ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – правим това след като се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

*Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи „Шармс Турс” ЕООД  да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

*Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или клиенти. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

Употреба на бисквитки (COOKIES)

„Шармс Турс” ЕООД не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове„Шармс Турс” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми?

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

„Шармс Турс” ЕООД  взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и

нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и

неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна

сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Прилагаме и технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Съхранение на личната информация

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите,

изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е

определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно. Прехвърляне между държави

„Шармс Турс” ЕООД  е обезпечил със съвременни технически средства трансфера, съхранението и обработката на лични данни. „Шармс Турс” ЕООД няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Вашите правав във връзка с данните Ви

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Шармс Турс” ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– По всяко време можете да поискате от„Шармс Турс” ЕООД да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранявани за Вас

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@sharmstours.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Търговище 7700, ул. „Никола Маринов” 5, телефон 0893602626

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Валидност и актуализиране на политиката за защита на лични данни

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към „Шармс Турс” ЕООД и нашето Длъжностно лице по защита на данните:

На имейл адрес: info@sharmstours.com

По пощата: гр. Търговище 7700, ул. „Никола Маринов” 5, телефон 0893602626 , за Длъжностното лице за защита на данните.

Бисквитки

“Бисквитките” представляват малки текстови файлове, които се изтеглят на компютъра Ви, за да се улесни Вашето сърфиране.

Чрез тях събираме определена информация от всички посетители на уебсайта ни. Те предоставят информация за употребата на уебсайта ни и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит. Ние използваме информацията, събирана чрез “бисквитки”, за статистически анализи за използването на уебсайта ни – напр. кои са най-посещаваните в него страници. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на http://www.aboutcookies.org. Винаги, когато използвате този Уебсайт, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Уебсайта), а бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI – https://www.networkadvertising.org. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице.

Използваме също бутони за споделяне в социалните мрежи и свързани добавки (plugins), чрез които можете да се свържете със социалните мрежи по-лесно или да споделите или препратите на ваши познати информация от нашия сайт. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни приложения, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни приложения върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни приложения. Държим да посочим, че ние не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от съответните социални мрежи. За допълнителна информация, моля вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на съответната социална мрежа.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате уебсайта ни, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато интернет браузъра Ви сигнализира за наличието им. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия интернет браузър. Имайте предвид, че забраняването на бисквитки ще се отрази на функционалността на този и много други уебсайтове, които посещавате. Деактивираните бисквитки обикновено ще доведат също до деактивиране на определени функции на уебсайта ни.

Translate »